حاشیه ای بر نشست خبری رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸      ۰             101940      سیاسی, شهرستان ها   Print This Post Print This Post

سیدمحمدامین موسوی :نشست خبری ساعدی رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان ونماینده مردم محترم دشت آزادگان وهویزه درخصوص بحران های موجود درخوزستان همچنین سیل اخیردرتاریخ ۹۸/۲/۲۰درمحل پایگاه خبری شوشان خوزستان باحضورخبرنگاران وفعالین استانی برگزارگردید.دراین نشست که ساعدی بهمراه آقای کریم طالقانی ودیگر مشاوران خبری خودحاضرشده بود،به بیان برخی مواردومطالبات انجام شده ازجانب مجمع نمایندگان استان پرداختندکه این نشست حواشی خبری جنجالی رادرخودداشت.نشست ریاست مجمع نمایندگان ونماینده مردم محترم دشت آزادگان وهویزه درحالی برگزارشدکه مطالبات خبرنگاران درحوزه بحران طغیان رودخانه درچندماهه اخیربوداماظاهراکثرآنهاازشرایط بحرانی سالیان گذشته درابعاداشتغال،بهداشت،خدمات دولتی وخدمات شهروندی اطلاعی نداشتندویاباتوجه به نشست خبری استانی ،تنهابرای بیان چندموردمواردمطروحه استانی وگاهاملی حضوربهم‌رساندند.

 دراین نشست خبری بودندعزیزان وبزرگوارانی چون سرکارخانم خیریه نیسی، قاسم امیری،نبی نیسی خانم کریمی مدیرپایگاه قلم هنروچندخبرنگارخانم که متاسفانه نام آن رابه یادندارم ازمطالبات مردمی ودرواقع حوزه مطالبات مناطق درگیرسیل وکمترتوسعه یافته همچون دشت آزادگان وهویزه به بیان مطالبی پرداختندکه جاداردازمدیریت به نحواحسنت این جلسه توسط استادامیدحلالی مدیرپایگاه خبری شوشان خوزستان همچنین عزیزان وبزرگوارانی که نام‌آنهادرفوق ذکرشده به منظورمطالبات عامه ی مردم ونه تعریف وتمجیدازعملکردغیرقابل لمس نماینده های استان تقدیروتشکرنمایم.

ازآنجایی که همیشه گفتندچراغی که به خانه رواست به مسجدحرام است ،طرح سوال خودرا درحضورخبرنگاران وفعالین استانی به شرح ذیل عنوان کردم اماباتوجه به اینکه باطرح این سوالات که درواقع اهم مطالبات مردمی حوزه دشت آزادگان وهویزه ازریاست مجمع نمایندگان استان خوزستان همچنین نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستان دشت آزادگان وهویزه ،حواشی درنشست رابه وجودآوردوامکان شرح کامل آن اتفاقات ورخدادهابصورت نگارشی وجودندارد،سوالات خود وپاسخ های ریاست مجمع نمایندگان قاسم ساعدی رابه سمع ونظرعزیزان می رسانم وان شاءلله پس ازآن فایل صوتی صحبت های بیان شده راپس ازجداسازی آن ارسال خواهم نمود.

سوال۱:
🔻چراجوانان بومی شهرستان دشت آزادگان وهویزه باوجوددارابودن مدارک تحصیلی لیسانس وبالاتردرشرکت های نفتی حوزه خودجذب بکارنمی شونداین درحالی است که نیروهای غیربومی ازسایرشهرستان هاوحتی استان های دیگردراین شرکت هامشغول بکاروجذب شدند؟

سوال۲:
🔻باوجودغنی بودن شهرستان های دشت آزادگان وهویزه ازنظرزمین های حاصلخیزکشاورری ومنابع آبی،چرا شاهدآن بودیم که درسالیان گذشته به دلیل بی مهری به حوزه کشاورزی وعدم کشت تابستانه ودرواقع کشت‌حداقل زمین های کشاورزی،فشارمالی بسیاری رابه خانواده های روستایی وکشاورزان واردآمده است؟

سوال۳:
🔻باوجودظرفیت وپتانسیل ویژه بازارچه مرزی چذابه که دراستان وحتی کشوربی نظیراست اماچرانتوانسته ایدمدیریتی برای استفاده صحیح ازآن وجذب نیروهای بومی بغیرازکارگری وباربری راانجام دهید؟
این درحالی است که نیروهای غیربومی دراین حوزه مشغول بکارهستندوزمزمه هایی ازدراختیارقراردادن آن طی قراردادی بلندمدت به کانون بازنشستگان گمرک کشوری شنیده میشود.

سوال۴:
🔻درشهرستان اندیمشک کلنگ احداث شرکت پتروشیمی راباوجودعدم دارابودن چاه های نفت رامی زننداماباتوجه اینکه درشهرستان های دشت آزادگان وهویزه بیش از۱۴۰حلقه چاه عظیم نفت وجودداردوخوراک پتروشیمی دردسترس است وهمچنین بادارابودن ظرفیت بازارچه مرزی چذابه ،پیگیرتاحصول نتیجه ی کلنگ زنی واحداث شرکت پتروشیمی دراین منطقه نشده ایداین درحالی است که شخص شمابعنوان عضو ودبیرکمیسیون بی انرژی سه سال متوالی هستید.

سوال۵:
🔻جناب آقای ساعدی چراطرح بومی گری رادردشت آزادگان وهویزه شاهدنیستیم وهرمدت نیروهای غیربومی ازطریق بعضی دفاترکاریابی دردیگرشهرستان هاچون اهوازبه حوزه دشت آزادگان و هویزه معرفی میشوندامادردیگرشهرستان هانماینده هاباکمک فرمانداران ومدیران خودطرح بومی گرایی وجلوگیری ازاشتغال نیروهای غیربومی رااجرایی می کنند؟

سوال۶:
🔻ازطریق وزارت نفت سهمیه برگزاری دوره مهارت وتوانمندی نیروهارابه تعداد۱۰۰۰نفرتامین تخصیص شده امادراین سه سال تنهایک دوره ۲۵۰نفره رادرماهشهربرگزارکردیدوالباقی به نحوی متوقف شده است که ازبین این ۲۵۰نفرتعدادبسیاری هستند که جذب بکارنشده اندوبرخی ازآن هاقراردادشان تاپایان سال به اتمام می رسد،اگرشرکت های نفتی درآتی تقاضای نیروی کاردوره دیده کنندامااین دوره هابرگزارنشده ،چه حجمی ازاشتغال جوانان بومی راجلوگیری کرده ایم؟

سوال۷:
🔻وظیفه نماینده های مردم درمجلس شورای اسلامی،قانون گذاری ونظارت برحسن انجام آن می باشد،شخص حضرتعالی همیشه سنگ ماده ۴۷راکه همان تخصیص سهمیه ی بومی وغیربومی رابه سینه ی خودمی زنیداماآیادرصورت عدم رعایت این ماده قانونی،ازطرف شرکت ها،کارخانجات ،ادارات و...رعایت نشود،تدابیروقوانین بازدارنده واجرایی نسبت به برخوردباآن هاراتدوین نموده ایدوآیاتاکنون پیشنهادی دراین باره درمجلس برای رای گیری ومصوب نمودن آن به شکل قانون ارائه داده اید؟

سوال۸:
🔻وضعیت فاضلاب شهرستان دشت آزادگان وهویزه حال وهوای خوشی نداردودراین سه سال گذشته وعده های فراوانی ازجانب شما،مدیرعامل سازمان آبفای استان درخصوص تخصیص فلان اعتباروآغازفلان پروژه دراین سال وسال های بعدبه مردم وخبرنگاران داده شده است اماآیاتاکنون پروژه ایی ازپروژه های عنوان شده مدیرکل آبفای خوزستان همچنین وعده های شمابصورت اجرایی درآمده ویاتوانسته ایداعتباریاادواتی رابرای حوزه خودجذب کنید؟

سوال۹:
🔻دولت برای ایجاداشتغال وتولیددرشرایط بحران تحریم تسهیلات کارا را دراختیارمردم قراردادکه دراین حوزه شهرستان هویزه بیش از۵۶میلیاردکه ۲۲میلیاردآن مربوط به حوزه صنایع دستی وشهرستان حمیدیه بیش از۷۶میلیاردراازطریق معرفی پروژه های اشتغال زایی وتولیدی جذب نموداماچرادردشت آزادگان باوجودبیانات مقام معظیم رهبری دردوسال گذشته مبنی برحمایت ازتولیدملی ودرسال جاری رونق تولیدملی هیچ پروژه ی درآمدزایی یااشتغال زایی دراین شهرستان انجام نشده است وجذب اعتباری صورت نپذیرفته است ؟

سوال۱۰:
🔻درخصوص قانون های نانوشته اعم ازقانون های انتخاب مدیران،فرمانداران ،بخشداران و...که بنابه فعالیت اشخاص درحوزه سیاسی وانتخاباتی نماینده ها،معمولاانجام می پذیرداگرمدیری ازآنهاپس ازمعرفی ضعفی ازاوراببینید،حاضریداشتباهات خودرابپذیریدواعتراف به ضعف وی کنید،؟
برخوردشماچگونه خواهدبود،

پاسخ ساعدی:

🔷نه_چرا،اگرباتامل نگاه کنیم این عرف اداری ماست ،عرف اداری ماامروزاگرآقای رئیس جمهوربیایدهمه ی کابینه ی خودش راهم باخودمی آوردچرانمی گوییدوقتی آقای ترامپ آمدهمه ی کابینه ی خودش راباخودآورد،ترامپی که مدعی دموکراسی وپرچمداری است.

سوال۱۱:
🔻چراطی سه سال واندی گذشته شهرستان های دشت آزادگان وهویزه بیش از۶سرپرست فرمانداری راتعویض کردندوخاصتادشت آزادگان که ازبین ۴سرپرست هیچ کدام حکم تاییدی فرمانداری رانگرفتند؟
این درحالی است که سرپرست فرمانداری دشت آزادگان رادرایام بحران وطغیان رودخانه کرخه تعویض می کنند،آیااین عمل خودنوعی بحران نمی باشد؟

سوال۱۲:
🔻از۳۲۰۰۰میلیاردریال مالیات برارزش افزوده شرکت هاکه درسالیان گذشته به شرکت ها،ادارات شهرداری هاو...پرداخت نشده است خبری دارید؟

پاسخ ساعدی؛
🔷اگرآدرسی داریدممنون میشوم اطلاع دهیدپیگیری خواهم کرد،البته این رابرای اولین بارمیشنوم !!!

درپایان عنوان‌می شود که این بخشی ازمشکلات این حوزه بوده که به دلیل ضیق وقت امکان مطرح نمودن باقی سوالات وجودنداشت اما مردم دشت آزادگان وهویزه سوالات ودرواقع مطالبات بسیاری رادارندکه اکثرادرایام انتخابات وعده های پیگیری وتحقق آن رادراین دوره گرفته بودنداماباوجودگذشت سه سال واندی وعدم تحقق آنها،برگزاری جلسه نشست خبری وپرسش وپاسخ بصورتی که درسالن ارشادونه درسالن محدودفرمانداری بامحدودیت های امنیتی را،ازوکیل خوددرخانه ملت ومجلس شورای اسلامی خواستارندکه امیدآن رادارم درماه های پایانی این دوره ونزدیکی به انتخابات مجلس وگذر سریع روز شمارانتخابات کشور وجلب رضایت مردمی، برنامه ریزی زمانبندی ودعوت عامه ی مردم راتهیه وتدوین نماییدتامحکی ازعملکردخوددرطول این مدت رابرای خودانجام دهید.

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته