حال وهوای خیابان های اهوازدرساعت٣بامداد! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۱۷ اسفند ۱۳۹۷      ۰             99407      اجتماعی   Print This Post Print This Post

چندشب پیش که برای تماشای بازی بارسابارئال مادریدبه منزل دوستم علی درمناطق کناری اهوازرفته بودم شب خوبی رادرکناردیگردوستان تااتمام بازی سپری کردم به پیشنهاد یکی ازدوستان که مایل بود نشست قدری ادامه پیداکندتاحوالی ساعت ٣بامداد به صحبت وگفتگومشغول وبعداًرهسپارمنازلمان شدیم من بایستی فاصله ی٢٠کیلومتری راتاخانه ی خود طی میکردم خیابان های شهرخلوت بود اما چیزی که بیشتر قابل رئیت بود جولان موتور سوارانی بود که  بفواصل مختلف درخیابان ه ایافت می شدند این افراد ظاهر مناسبی نداشتند

موهای سری ژولیده ،چهره های مشکوک و بعضا"چکمه پوش بوده وبرخی دیگرکفش ورزشی بپا داشتند وقتی ازکنارآنهاعبورمیکردیم ازنگاهشان قشنگ می توان فهمیدکه اینگار مزاحم شان هستیم و به ماچپ چپ نگاه میکردندمن وسیدجوادبدقت حرکات اینهارادرجاهای مختلف شهر و موقع نزدیک شدن به ماشین مان زیرنظرداشتیم باهم فرضیه ونظریه راجع به وجوداین افرادآنهم درچنین ساعتی ازشب درست میکردیم وبه بحث میگذاشتیم من در ابتدا فکرمی کردم نگهبان محله هستن اما مسیری که بودیم محله ای نداشت سیدجواد گفت شاید نگهبان اداره یاشرکتی هستندکه تایم کاریشان به اتمام رسیده اماساعت ٣بامدادوقت تعویض شیفت نیست وبهمین ترتیب احتمالات رابین همدیگرردوبدل میکردیم اینکاربیشتربرای رفع شک وسارق نبودن اینهاانجام میدادیم بعداًبهمدیگرمیگفتیم اینهاشایدکارهای خیرخواهانه ای مثل اطعام فقیران درنصف شب می خواهندانجام دهند! یا دنبال مسجد درگشوده ای می گشتند تا نماز شب را آنجا اقامه کنند!

بهرحال گستردگی اهوازوقرارگرفتن آن بعنوان یکی ازوسیعترین شهرهای  شورازیکسووفشارهای اقتصادی ونرخ بالای بیکاری ازسوی دیگراین شهررابه یکی ازشهرهای مخاطره آمیزازلحاظ سرقت تبدیل کرده است البته این فقط به مشاهدات مادرطول مسیرخلاصه می شددر بقیه نقاط شهر اهواز چه وضعیتی داشتند اللهُ اعلم!!متولیان امنیت شهروندان بهتراست تلاشهای خودرامضاعف کنند و با بکارگیری نیروهایی تحت عنوان پلیس افتخاری ویاکمک گرفتن ازنیروهای بسیج وگسترده کردن گشت های شبانه به این موضوع مهم توجه ویژه ای بکنندو نگرانی های مردم راجدی بگیرند.

حسام بنی طرف

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

با عرض پوزش. مطلبی یافت نشد!