نامه ی "گرد و خاکی" سید رسول موسوی به رییس جمهور - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۲۳ بهمن ۱۳۹۳      ۰             25088      اجتماعی, خوزستان   Print This Post Print This Post

برادرگرامی جناب اقای دکترروحانی رییس جمهورمحترم دولت عقلانیت واعتدال باسلام واحترام وتبریک سالگردسی وششمین پیروزی انقلاب اسلامی به شماوهمکاران پرتلاش ودلسوزوپرکارتان ارزوی موفقیت برای جنابعالی وکلیه همکارانتان دراستقراروتعمیق عقلانیت واعتدال وتدبیردرجامعه اسلامی ایران وتحقق اهداف بلندانقلاب اسلامی وخواستهای حضرت امام درارتباط بامردم ایران که صاحبان اصلی این انقلاب ومردم خوزستان که دین خودرا به اسلام ادا کرده اند موفق وپیروزباشید.به این مناسبت ودرارتباط باپدیده گردوخاک نکاتی به شرح زیریاداورمیشوم:

۱-دوره گردوخاک جدیدکه ریزگردوخاک آن قرمزاست منشأآن درون استانی است وهرموقع بادشرجی باشداین گردوخاک هابه دلیل خشکسالی وعدم توجه به مالچ پاشی وخشک بودن رودخانه هازهره وجراحی معمولا ازجنوب شرقی خوزستان یعنی ازصحراهای پیرامون آغاجاری وامیدیه ورامشیروغرب رامهرمزبه طرف اهواز ودشت آزادگان ودیگرمناطق استان میوزد وکل مناطق جنوب غربی رادربرمیگیرد.

۲-دوره ریزگردقدیمی که دردوره دولتهای نهم ودهم بایدمعالجه میشد نوعأبدلیل خشکسالی وخشک شدن هورالعظیم وپیش ازآن خشک بودن صحراهای العماره<میسان>وشمال بصره میباشدکه باید ازطریق روابط بین الملل وسازمانهای بین المللی محیط زیست پیگیری ودرمان میشود.

۳-دستورمتناسب برای مالچ پاشی وکاشت نهال وپرآب شدن رودخانه هارادادیدولی این دستورشاید درمان مقطعی است ولی بدانیدکه کارمبارزه باریزگردها برنامه ای مدون به مجریان دلسوز وآگاه کارآشناوکارشناس میخواهد که فقط مسئولیت آنها مبارزه باریزگردهاست. مردم حق زیادی به گردن مسئولین دارندوشماکه رییس جمهور آنان هستید انتظاروتوقع دارندهمانگونه که صدای مردم خوزستان راشنیده ایدوبا آنان هم نفس شده اید این هم نفسی وهم صدایی رادرپرآب کردن رودخانه های کارون وکرخه وجراحی وزهره به انجام برسانید واینکار میسراست بازی با اکوسیستم رودخانه های فوق وکلا فلات خوزستان که بدلیل وجود این رودخانه ها موجودگشته است

مسلم بدانیدکه قهرطبیعت رابه دنبال دارد وشایدقهرطبیعت باران این ریزگردها به مابگوید که اینقدر بااکوسیستم به دلیل بی برنامگی بازی نکنید.درپایان به عنوان تذکرویاداوری که تذکرسودمنداست برای دیگران برنظرحضرتعالی را به فرمایشات حضرت امام درارتباط با جایگاه مردم ونقش آنان رادرانقلاب رایادآورمیشوم:

ماهرچه داریم ازاین ملت است البته ملت اسلامی که بافریاد الله واکبراین کارراانجام داده اندودرارتباط باجلب نظرمردم میفرماید که جلب نظرمردم ازاموریست که لازم است پیامبراکرم جلب نظرمردم رامیکردودنبال این بود که مردم راجلب کندومبدانجات راازملت میداندومیفرماید​که مبدا نجات ازخودملت است .البته اینجانب کارشناس محیط زیست نیستم ولی بدلیل اینکه شهروندخوزستانی هستم وکم وبیش با سرزمین واستانم آشنایی دارم آنچه راکه گفتم نظرکارشناسان نیزاست.به امیدموفقیت ودرمان این درد بی امان این ریزگردها که مهمان ناخوانده ایست برسفره های هم استانی های عزیزخوزستانی.

والسلام

سیدرسول موسوی

همکارشما در دوره های دوم وسوم مجلس ازحوزه اهواز

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

با عرض پوزش. مطلبی یافت نشد!