- پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز - http://www.asremahahwaz.ir -

مسئولیست پذیری ضامن بقاست

سعید حمیدیان مقدم : مسئولیت پذیری به معنای قبول خطا ها و رفع آنها و جبران ضررهاست. مسئولیت پذیری پاسخی به مطالبات حق و ادای حق وظیفه است. از آن جائیکه مسئولیت پذیری موجب رفع نواقص می گردد از انباشته شدن و تکرار آنها [1] جلوگیری می کند . این بدان معنی است که زنگار خطاها موجب پوسیدگی درونی نمی شود [2]. پوسیدگیی که هر آن موجب فروپاشی می گردد. مسئولیت پذیری مانند آب حیاتی می ماند که موجب سرزندگی ، تراوت و بالندگی می گردد. مسئولیت پذیری علاوه بر اینکه از [3] زنگ زدگی جلوگیری می کند با شناسایی اشتباهات و تصحیح مسیرها موجب پیشرفت و شکوفائی می گردد

*کارشانس و پژوهشگر امور اجتماعی و کارگری