گفتمان های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۰۵ فروردین ۱۳۹۸      ۰             100126      سیاسی   Print This Post Print This Post

در بررسی جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامیی ایران این نتیجه به دست میآید.که مفهوم منافع ملی دارای رویه ثابتی در سیاستگذاری ایران نبوده و با توجه به گفتمان های حاکم بر سیاست خارجی، دستخوش تحوالت و تغییرات گشته است. در حقیقت میتوان گفت که روند و رویه کلی گفتمانهای سیاسی ظهوریافته بعد از انقلاب اسلامی ایران در تعریف منفعتملی به معنای اصلی ترین و حیاتی ترین ارزش ملی در عرصه خارجی به سمت و سوی واگرایی بوده است. لذا نوع نگاه هر یک از این گفتمانها به مفهوم منفعت ملی تأثیری غیرقابل انکار در فرایند سیاست خارجی داشته است.

در گفتمان ملی گرایی لیبرال منافع ملی نسبت به منافع و مصالح اسالمی در اولویت قرار داشت. این در حالی است که درگفتمان ارزش محور، منافع ملی بر اساس و محور مصالح اسلامی سامان و سازمان یافت و منافع ملی به مثابه مقدمه واجب برای رسیدن به اهداف و مصالح اسلامی قلمداد می گشت. در گفتمان سازندگی و عملگرا، عناصر اسلامی، انقلابی و ایرانی با هم ترکیب و تلفیق شده و هویت ایرانی را بر پایه آمیزهای از ملیت ایرانی، اسلامی و انقلابی گری بازسازی میکنند. بر این اساس در موضوع اهداف و منافع ملی جمهوری اسلامی، گرچه هر دو دسته از مصالح اسلامی و منافع ملی جایگاه مهمی دارند و لکن در صورت تزاحم بین این دو، تنها حفظ موجودیت جمهوری اسلامی مقدم و مرجح نیست، بلکه در این صورت کلیه منافع وجودی و حیاتی جمهوری اسلامی تقدم منطقی دارد.

در گفتمان اصلاحات در حالی که اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و منفعت ملی در این دوران در عین تداوم از اصول، اهداف و ابعاد خاصی برخوردار است که آن را از دورههای بعد و قبل از خود متمایز میسازد اصلاحات در عین تداوم از اصول، اهداف و ابعاد خاصی برخوردار است که آن را از دورههای بعد و قبل از خود متمایز میسازد. در این دوره نیز پیگیری اهداف ملی بر اهداف فراملی اولویت یافتند. از میان اهداف ملی نیز، کسب و افزایش اعتبار و شهرت بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت معقول، متعارف و مسئول،اهمیت و اولویت بیشتری یافت.

در گفتمان اصولگرایی عدالت محور، منافع و اهداف ملی در چارچوب گفتمانی اصولگرایی،ماهیت و هویت اسلامی- انقلابی جمهوری اسلامی ایران، معنا و مدلول منافع و اهداف ملی آن را نیز تعیین و تعریف میکند. از آنجاکه عناصر بنیادین نظام سیاسی ایران، اسلام و به تبع آن انقلابی اسلامی هستند، منافع و اهداف ملی ایران نیز بر حسب ارزشها، آرمانها و اصول اسلامی و انقلاب اسلامی تعریف می گردد.تفاوت در تعریف مفهوم منفعت ملی از سوی گفتمانهای سیاسی پس از انقلاب و سیر واگرایی آن در حقیقت یکی از زمینه هایی که دسترسی به اهداف سیاست خارجی را با مشکل مواجه میسازد.به عنوان پیشنهاد به نظر میرسد از آن جهت که بهم پیوستگی دین و ملیت، فرهنگ ملی ما را به وجود آورده است که سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی را خط و جهت میدهد. بهتر است مسئولان حوزه سیاست خارجی در چارچوب رسیدن به اهداف و منافع ملی، آموزههای دینی را در تصمیمات سیاسی بیشتر مدنظر داشته باشند.

فروردین ماه ۹۸

عادل باوی

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته

با عرض پوزش. مطلبی یافت نشد!