خبرنگاران چشمان بینا و زبان گویای مردم اند! - پایگاه خبری تحلیلی عصر ماه اهواز

  مشاهده مطلب

      ۲۰ مرداد ۱۳۹۷      ۰             90250      شهرستان ها, فرهنگی و هنری   Print This Post Print This Post

۱۷مردادروزخبرنگاروروزتقدیروتشکرازفعالان حوزه خبرنگاری وخبررسانی بودکه باهمت کفیل اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان دشت آزادگان به دلیل استعفای زودهنگام‌ مدیریت سابق اداره ی مذکوردردفترآن اداره برگذارگردیدکه دراین بین دعوت گرینشی ونه عمومی ازخبرنگاران حوزه خبری شهرستان بصورت کاملامحرمانه واتفاقی رخ داد.ناگفته نماندکه این دعوت ازخبرنگاران امابصورت گزینشی خودجای تشکروقدردانی ازکفیل اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان جناب آقای نهیرات راداردکه حداقل برای برگزاری این روزوتجلیل ازمقام خبرنگارتلاش خودراکردندهرچندکه نسبت به عدم عملکرداین اداره طی مدت اخیرانتقادات بسیاری است که این انتقادات اکثرابه سمت نماینده ،فرماندارومدیرکل اداره فرهنگ وارشاداسلامی دکترجوروندی است که ان شاءلله طی روزهای آتی نسبت به نگارش آن اقدام خواهیم نمود.

امروزبه همت سرپرست فرمانداری مراسمی نیزبرای تجلیل ازخبرنگاران واصحاب رسانه بدون پذیرایی درمضیف فرمانداری این شهرستان برگزارگردیدامامتعاقبادعوت ازخبرنگاران وفعالین خبری نیزبازهم بصورت گزینشی انجام پذیرفت به گونه ایی که بااطلاع رسانی انجام شده ازطریق روابط عمومی فرمانداری نسبت به خلاصه گزارش این نشست درپایان ازطریق فضای مجازی متوجه عدم حضوراکثرخبرنگاران شهرستان وحتی درحداستانی همچون خلیل سخراوی ،فاخرمرمضی،کریم طالقانی،دکترنصرت عقیلی، حبیب سعیداوی،کاظم گمراوی ودیگرعزیزان وبزرگواران فعال حوزه خبری شدیم همچنین حضورنماینده این دوشهرستان دشت آزادگان وهویزه دراین جلسه که قاعدتابدون هیچ گونه اطلاع رسانی قبلی بوده است رامزیدبربرنامه ریزی نسبت به عدم حضورآنهاویاتنهاحضوربرخی خبرنگاران به جهت گرفتن چندتصویریادگاری وتهیه یک گزارش ازعملکردخودوارسال آن درسایت فرمانداری وچندسایت مرتبط به آن ،بیلان عملکردخودراافزایش دهند.

درتوضیحات سرپرست فرمانداری شهرستان دشت آزادگان درخصوص خبرنگاران ،آنهارابه بازوهای توانمندنظام ودولت تشبیه نمود اما مگرمی شودکه یک جسم سالم دارای بازوان یکسان وهم اندازه ای نباشدمگرمیشودبگوییم جسمی سالم است امادارای بازوی بلندتروقوی تری نسبت به دیگری است ،جناب آقای هزاریان بازوان هم سو وهم قدرت همچون کفه های ترازوی عدالت است که اگریکی ازاین کفه هاازدیگری بالایاپایین ترباشدنسبت به عدالت آن شک خواهیم کردنمی گوییم به عدالت شماشک داریم امااین بازوان بطورعدالت محورتعریف نشده اند،نمی دانم شایدبرنامه ریزی این جلسه ی به ظاهرتقدیروتشکرازمقام خبرنگاران که به گفته نماینده می بایست خبرنگاران هم سو سعی درمشارکت فکری درمقوله توسعه همه جانبه وتحول وآگاهی رسان جامعه بودن ونیزمی بایست منتقدمنصح بابیان راهکارجهت آگاهی وبیداری مردم باشند،آیاجانب هم سویی وهم‌فکری درمقوله توسعه همه جانبه درآگاهی رساندن وبیداری مردم رعایت شده است یاخیر؟ سوالی است که خواننده هاوشهروندان پاسخ آن راخواهندداد

خبرنگار چشم بیداروآگاه مردم همچنین زبان گویاودیده بان مردم می باشدواین را بدانید که جامعه ی خبری که وجدان و انصاف راپیشه کار و سرلوحه ی خودبداندجانب مردمان خوددرجهت انعکاس مشکلات پیش روی آنها همچنین نظارت برعملکرد مسئولین و روسای ادارات و دستگاه ها راسرلوحه کارخودمی داننداما،اکنون پس ازمشاهده تصاویر و گزارش جلسه ی مذکور عدم‌ رعایت عدالت و در اصل تقسیم و انتخاب گزینشی خبرنگاران این شهرستان رامشاهده کردیم امیدوارم که درآینده جانب عدالت رابرای همه ی عناوین یکسان درنظربگیریدچراکه حکومت علی ،سمع ونظراحادیث علی رانمی خواهدبلکه عمل به احادیث و فرامین عدالت محوری علی رامی خواهد. امیدوارم که حضورنماینده دوشهرستان دشت آزادگان وهویزه به طوراتفاقی درفرمانداری ودرمراسم تجلیل ازخبرنگاران، سبب عدم دعوت ازهمه ی خبرنگاران وفعالان حوزه خبری بنابه انتقادات برخی خبرنگاران ازعملکردضعیف نماینده نباشد.تاسلامی دیگربدرود.

سیدمحمدامین موسوی

 

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.

دیدگاه های بسته